Α.Π.Θ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών (Ε.Κ.Σ.Δ.)


Στα πλαίσια του προγράμματος, το Ε.Κ.Σ.Δ. προχώρησε σε:

* Συγκριτική ανάλυση των προτύπων ΕΝ 12381, DIN 4701 και ISO 9164, για τον υπολογισμό θερμικών φορτίων. Έγινε εφαρμογή σε πρότυπο κτήριο μονοκατοικίας.

* Συγκριτική ανάλυση υπολογιστικών πακέτων 2 εταιρειών υπολογισμού ψυκτικών φορτίων. Έγινε εφαρμογή σε χώρους εστιατορίου, θεάτρου και γραφείων.

* Συγκριτική ανάλυση μεθόδων υπολογισμού ενεργειακών αναγκών θέρμανσης (μέθοδοι βαθμοημερών και ΕΝ 832:1999).

* Δημιουργία βάσης κλιματικών δεδομένων για τον υπολογισμό ενεργειακών απαιτήσεων θέρμανσης και ψύξης κτηρίων σύμφωνα με τις μεθόδους συχνοτήτων θερμοκρασίας (bin & modified bin method) και βαθμοημερών για 36 ελληνικές πόλεις, εμπλουτισμένης με δεδομένα σχετικής υγρασίας.

* Πλήρεις μελέτες θερμομόνωσης, θέρμανσης και κλιματισμού του κτηρίου πιλοτικής εφαρμογής.

* Προσδιορισμό θερμικών και ψυκτικών φορτίων του κτηρίου πιλοτικής εφαρμογής με υψηλή χρονική ανάλυση.

* Ανάπτυξη λογισμικού γενικής χρήσης για τον προσδιορισμό θερμικών και ψυκτικών φορτίων κτηρίων με υψηλή χρονική ανάλυση.

Global Sol Energy Powered by TOKYO1