Ε.Μ.Π. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Εργαστήριο Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας. Ανθεκτικότητα σκυροδέματος σε μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες 10-80οC. Εφαρμογή σκυροδέματος στην κατασκευή δεξαμενών νερού για αποθήκευση θερμικής ενέργειας.

Αντικείμενο του έργου αυτού, είναι η μελέτη της ανθεκτικότητας κονιαμάτων τσιμέντου και σκυροδέματος σε νερό μεταβαλλόμενης θερμοκρασίας 10-80oC και περιλαμβάνει τόσο εργαστηριακές, όσο και επιτόπου δοκιμές.

Στις εργαστηριακές δοκιμές παρασκευάσθηκαν δοκίμια κονιαμάτων διαφόρων συνθέσεων, τα οποία συντηρήθηκαν 24 μήνες σε νερό διαφορετικών θερμοκρασιών από 10 έως και 80oC και πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μάζας, ταχύτητας υπερήχων και αντοχών θλίψης.

Παράλληλα με τις εργαστηριακές δοκιμές, έχουν κατασκευαστεί στο Εργαστήριο Ηλιακών & Άλλων Ενεργειακών Συστημάτων του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος", μία κυλινδρική δεξαμενή των 30m3 και τρεις κυβικές του 1m3, οι οποίες και λειτουργούν ήδη συνεχώς με φορτίο θερμού νερού.

Οι μετρήσεις που έγιναν, περιλαμβάνουν μακροσκοπικό έλεγχο για τον εντοπισμό τυχόν φθορών του σκυροδέματος, κρουσιμέτρηση για τον προσδιορισμό της αντοχής του, μέτρηση ταχύτητας υπερήχων για εκτίμηση της συνοχής της εσωτερικής δομής του και εφαρμογή ενόργανων μεθόδων ανάλυσης (XDR, TG, SEM) για εκτίμηση της ποιότητας του σκυροδέματος και ταυτοποίησης των πιθανών φθορών.

Τα παραδοτέα του έργου, εκτός από τις κατασκευασθείσες δεξαμενές από σκυρόδεμα, είναι οι τεχνικές οδηγίες για την κατασκευή δεξαμενών θερμότητας από σκυρόδεμα και η εμβάθυνση και αποσαφήνιση της συμπεριφοράς του σκυροδέματος σε περιβάλλον θερμού νερού.

Global Sol Energy Powered by TOKYO1