Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός νέου τύπου θερμικού ηλιακού συλλέκτη.

Με δεδομένο ότι ο νέος συλλέκτης προορίζεται για χρήση σε πεδία συλλεκτών κεντρικών ηλιακών συστημάτων, η έμφαση δόθηκε στην υψηλή απόδοση, στην αξιοπιστία σε βάθος χρόνου, στην ευκολία τοποθέτησης και στο βέλτιστο κόστος.

Για το λόγο αυτό προκρίθηκαν καινοτόμοι σχεδιασμοί που αξιοποιούν τις τεχνολογίες αιχμής των επιλεκτικών επιφανειών με παράλληλη χρήση θερμοσωλήνων (heat pipes).

Στα πλαίσια της ερευνητικής αυτής δραστηριότητας:

* Μελετήθηκαν θεωρητικά και πειραματικά ο κύκλος εξάτμισης και συμπύκνωσης σε θερμοσωλήνες ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες χρήσης τους ως μέσου μεταφοράς της συλλεγόμενης ηλιακής ενέργειας.

* Σχεδιάστηκαν πρωτότυποι εναλλάκτες, ενσωματωμένοι στον ίδιο τον συλλέκτη.

* Σχεδιάστηκαν, κατασκευάστηκαν και αξιολογήθηκαν ενεργειακά μια σειρά πρωτότυπα του νέου συλλέκτη, με σκοπό τη σύγκριση διαφόρων τεχνολογικών σεναρίων.

* Επιλέχθηκε τελικά ο βέλτιστος σχεδιασμός, ο οποίος και αξιολογήθηκε πλήρως ενεργειακά, με βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Με την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας, η Sol Energy Hellas, μπορεί πλέον να προχωρήσει στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων, κατέχοντας μια εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αξιοποιήσιμη δυνητικά και σε άλλους τομείς.

Ένταξη συστημάτων ηλιακού κλιματισμού σε κτήρια.

Στους στόχους της έρευνας συμπεριλαμβάνεται, η διερεύνηση των δυνατοτήτων ένταξης των κυριοτέρων τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού σε αυτόνομα κτήρια μεσαίου μεγέθους και η εφαρμογή τους στην πράξη.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του Έργου:

* Αξιολογήθηκαν όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες θερμικά υποβοηθούμενης ψύξης, από την άποψη της τεχνολογικής ωριμότητας, της εμπορικής τους διαθεσιμότητας και της δυνατότητας συνδυασμού τους με τα θερμικά ηλιακά.

* Έγινε εκτεταμένη θεωρητική και πειραματική διερεύνηση της τεχνολογίας ηλιακού κλιματισμού με αφύγρανση (desiccant cooling), η οποία υπόσχεται πολλά για τις περιπτώσεις κτηρίων με μεγάλο φορτίο υγρασίας (συνεδριακοί χώροι, χώροι συνάθροισης πολλών ατόμων) και σχεδιάστηκε αντίστοιχο σύστημα.

* Αποκτήθηκε μοναδική, τουλάχιστον για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία σχετικά με την υλοποίηση παρόμοιων εγκαταστάσεων σε τέτοιου είδους κτήρια.

Ολοκληρωμένος οδηγός προτυποτεχνικού σχεδιασμού θερμικών ηλιακών συστημάτων.

Η έρευνα επέτρεψε την ανάπτυξη μιας σειράς εργαλείων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση μελετών υλοποίησης και ένταξης κεντρικών ηλιακών συστημάτων σε κτήρια.

Πιο συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν:

* Μεθοδολογικοί Οδηγοί, που έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την εκπόνηση μιας επιστημονικά έγκυρης και τεχνολογικά ορθής μελέτης, παρέχοντας την απαιτούμενη πληροφορία για όλα τα κρίσιμα σημεία που αφορούν στο σχεδιασμό μιας θερμικής ηλιακής εγκατάστασης.

* Υπολογιστικά εργαλεία, που επιτρέπουν την αξιόπιστη προσομοίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός ηλιακού συστήματος στη βάση πραγματικών δεδομένων (χαρακτηριστικά συλλεκτών από δοκιμές σε κατάλληλα εργαστήρια, έγκυρα μετεωρολογικά δεδομένα του τόπου εγκατάστασης, είδος, μέγεθος και κατανομή φορτίων).

Εκτός από τη χρησιμοποίησή τους για τις ανάγκες του πιλοτικού κτηρίου, τα εργαλεία αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά για το σχεδιασμό παρόμοιων εγκαταστάσεων, διασφαλίζοντας βέλτιστο σχεδιασμό, ελαχιστοποίηση των συμβατικών φορτίων και ρεαλιστική πρόβλεψη του αναμενόμενου ενεργειακού οφέλους.

Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση της αποθήκευσης θερμότητας.

Σκοπός της έρευνας είναι, ο βέλτιστος σχεδιασμός και η ένταξη μεγάλων θερμοχωρητικών μη μεταλλικών εποχιακών αποθηκών θερμότητας ή ψύχους σε κτήρια. Το ζητούμενο ήταν η αξιοποίηση σχεδιασμών και υλικών, που θα επέτρεπαν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού σε μεγάλο βάθος χρόνου, τη δραστική μείωση της συμμετοχής των συμβατικών ενεργειακών πηγών και την αποδοτικότερη χρήση των διαθεσίμων επιφανειών.

Η διερεύνηση εστιάστηκε τόσο στο κέλυφος (υλικό, γεωμετρία) με έμφαση στο σκυρόδεμα που είναι το πιο διαδεδομένο δομικό υλικό, όσο και στο αποθηκευτικό μέσο.

Ειδικότερα η έμφαση δόθηκε:

* στη διερεύνηση της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος σε μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες με τη βοήθεια πειραματικών δεξαμενών.

* στη μελέτη της στατικής και δυναμικής συμπεριφοράς της θερμικής αποθήκης με τη βοήθεια υπολογιστικής ρευστομηχανικής (C.F.D.) και πειραμάτων.

* στο σχεδιασμό των κατάλληλων διατάξεων προσαγωγής και απαγωγής της αποθηκευομένης ενέργειας (διαχύτες).

* στην αξιολόγηση διαφόρων τεχνολογιών υγρομόνωσης - θερμομόνωσης και την επιλογή της πλέον κατάλληλης.

Global Sol Energy Powered by TOKYO1